Kategorie

Samochody

 Liczniki

Gości Online: 5
Dzisiaj Gości: 378
Razem Gości: 95561
Twój IP: 18.232.51.69

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.tgi4.pl, prowadzony jest przez spółkę "TGI 4" Sp. z o.o.  przy ul. Warszawska 319 42-209 Częstochowa, zwaną dalej w niniejszym regulaminie Sprzedawcą lub „TGI 4”.
 2. Szczegółowe dane właściciela marki oraz sklepu internetowego www.sklep.tgi4.pl „TGI 4” sp. z o.o. 

ul. Warszawska 319,   42-209 Częstochowa NIP:573-284-38-64, REGON: 243111145

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział   XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000455818.

www.sklep.tgi4.pl     e-mail: sklep@tgi4.pl    

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)       Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b)       Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

c)        Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; 

d)       Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym 
z prezentowanych produktów;

e)       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego „TGI 4” oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach różnych serwisów aukcyjnych lub sprzedażowych.
 2. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym „TGI 4” oraz w serwisach aukcyjnych są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.
 5. TGI 4 będzie porozumiewało się z Klientami telefonicznie, poprzez  email lub pocztę.

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.sklep.tgi4.pl lub za pośrednictwem serwisów aukcyjnych (Allegro i innych) lub e-mailem.
 2. Zamówienia poprzez stronę www.sklep.tgi4.pl mogą składać Klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie www.sklep.tgi4.pl i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie Klienta oraz Klienci nie posiadający konta Klienta w sklepie www.sklep.tgi4.pl.
 3. Obsługa zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, poprzez kliknięcie w specjalny link, który zostaje wysłany na adres e-mail Klienta w chwili złożenia zamówienia.
 4. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia, są automatycznie odrzucane.
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a)       Przelewem poprzez użycie serwisu PayU

b)       Przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

c)        Gotówką przy odbiorze przesyłki u kuriera dostarczającego klientowi paczkę

d)       Gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu

 1. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia i adres e-mail.
 2. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 5 dni od dnia ich złożenia, są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane). Za opłacone uznaje się zamówienia, za które nastąpił wpływ należności na konto sprzedawcy.
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.
 4. Paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona jest do każdego zakupionego przedmiotu, również w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Dokument znajduje się wówczas w środku paczki wraz z zakupionym towarem, lub  jest naklejony na zewnątrz przesyłki wraz z listem przewozowym.
 5. Wraz z przesyłką klient otrzymuje niniejszy regulamin. Regulamin będzie znajdował się na odwrotnej stronie faktury, lub jako załącznik do dokumentu sprzedaży.

Dostarczenie towaru

 1. Towar może zostać nadany za pośrednictwem firm kurierskich lub operatora pocztowego, które będą każdorazowo wskazywane przez Sprzedawcę, w każdej transakcji dotyczącej sprzedaży danego towaru.  
 2. Towar może zostać udostępniony do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy Sprzedawcy w godzinach pracy podanych na stronie internetowej „TGI 4”.
 3. W przypadku dostarczania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki w wysokości określonej przez cennik firmy kurierskiej lub operatora pocztowego i podawany do wiadomości Klienta przez pracowników „TGI 4” przed dostawą towaru do Klienta.
 4. Cennik dostawy towaru, jest umieszczony na stronie internetowej „TGI 4”.
 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 6. Przy zakupie więcej niż jednego towaru dokonanego w kilku zamówieniach istnieje możliwość wysłania ich jedną przesyłką. W takim przypadku konieczny jest telefoniczny kontakt z działem sprzedaży, celem ustalenia rzeczywistych kosztów wysyłki.
 7. Termin realizacji umowy dostawy wynosi od 2  do 7 dni roboczych, za wyjątkiem towarów dostarczanych na indywidualne zamówienie. Wówczas termin realizacji zamówienia, będzie uzgadniany z każdym klientem, w sposób indywidualny.
 8. W cenę towaru wliczone jest ubezpieczenie przesyłki podczas transportu.  W razie uszkodzenia towarów powstałych w transporcie, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów i strat.
 9. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta z uwagi na brak dostępności oferowanego towaru Sprzedający w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia zawiadomi o tym Klienta i dokona zwrotu wpłaconej ceny towaru.
 10. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), Klient nie powinien jej odbierać. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@tgi4.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz bezpośrednio w firmie kurierskiej lub do operatora pocztowego.
 11. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych) niezwłocznie po jej rozpakowaniu, należy sporządzić protokół reklamacji dostępny u operatora pocztowego lub firmy kurierskiej , z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.
 12. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w ciągu 15 dni od daty zakupu sklep ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Reklamacje należy wysyłać na adres siedziby TGI 4 lub adres e-mail sklep@tgi4.pl.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument powinien dostarczyć/odesłać do Sprzedawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności podając swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, telefon kontaktowy lub adres e-mail.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na taki sam zamienny towar, wolny od wad i zgodny z zawartą umową, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów zaspokojenia.  Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Konsumenta żądanie określone powyżej, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Konsument otrzymuje pisemne stanowisko Sprzedającego opisujące wynik przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego i ustosunkowania się do złożonej reklamacji.
 5. Dostarczenie towaru odbywa się na koszt Sprzedawcy; w tym celu Konsument powinien skorzystać z usług przewoźnika lub operatora pocztowego i powinien wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu „TGI 4”.
 6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają
 1. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego kwota zapłacona za dostarczenie towaru, w razie uszkodzenia lub wady towaru, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami wysłania towaru do Konsumenta i kosztem wysyłki tego towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

        odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przed upływem 14 dniowego terminu. Konsument w celu odstąpienia od umowy może również wypełnić formularz dotyczący odstąpienia od umowy (znajdujący się pod regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu. Instrukcja wypełnienia formularza również znajduje się pod regulaminem.
 2. Zwrócony towar powinien być w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Zwracany towar musi posiadać nienaruszoną plombę firmową, która będzie umieszczana na przedmiotach przez Sprzedającego, w celu skutecznej identyfikacji sprzedawanych towarów i potwierdzenia braku ingerencji w zakupiony towar. Jeśli towar nie będzie posiadał plomby firmowej, zwrot nie będzie mógł być przyjęty.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedający nie zwraca Konsumentowi zapłaconej kwoty.

Ochrona prywatności.

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego materiałów reklamowo-promocyjnych.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia. 

Ochrona danych osobowych - polityka plików cookies

 1. Dokonując zamówienia w sklepie „TGI 4”, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej. Jeśli klient dokonał rejestracji w sklepie to celu jego usunięcia ze sklepu, należy przesłać taką prośbę z adresu e-mail którego konto ma zostać wykasowane na adres e-mail: sklep@tgi4.pl
 2. Baza danych Klientów sklepu jest zarejestrowana w GIODO.
 3. „TGI 4” sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Warszawska 319, 42-209 Częstochowa jest administratorem danych osobowych i gromadzi następujące dane osobowe Klientów za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie internetowym:

1.            nazwisko i imię,                                                             

2.            adres zamieszkania

3.            adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4.            adres poczty elektronicznej,                    

5.            numer telefonu.

4.     Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

 1. „TGI 4” może wykorzystywać podane powyżej informacje za wyrażoną odrębnym oświadczeniem woli Klienta w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, towarach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie
 2. „TGI 4” przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.) Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
 3. Witryna sklepu internetowego „TGI 4” korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 5. Witryna sklepu internetowego „TGI 4” nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookies wykorzystywane przez  „TGI 4” mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a "TGI 4" Sp. z o.o.
 2. Towary prezentowane na stronach www sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu lub u jego dostawców. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania towaru z oferty bez podania przyczyny. Nie dotyczy to jednak zamówień złożonych przed datą wycofania towaru, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 4. W przypadku wszystkich towarów oferowanych przez Sprzedawcę wymagany jest  ich profesjonalny montaż. Zakładając towar we własnym zakresie Klient bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe jego funkcjonowanie.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 8. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedającego, w tym zdjęć i opisów towarów, bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę